TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Jaśle Paweł Sojka którego siedziba mieści się przy ul. Jana Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Komornik wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie pana Mikołaja Ryzop, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: Data Protection Advisory Group Sp. z o.o. ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie tradycyjnego listu na adres Kancelarii ul. Jana Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Komornik przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Komornik pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (podanie danych jest obowiązkiem ustawowym) lub od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na Komornik może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe tj. imię, nazwisko, nr PESEL, NIP, REGON, adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe a także dane dot. składników majątku;, szczególne kategorie danych osobowych tj. dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komornika mogą być wierzyciele, pełnomocnicy stron i uczestnicy postępowania, trzeciodłużnicy zajętych wierzytelności oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Komornika np. dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi informatyczne, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowania.